Бүх нийтийн боловсролд мэдлэг оруулах үүднээс Авлигын эсрэг хуулиас хэсэгчлэн оруулав.