• Thu. Jul 25th, 2024

Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Бага тойруу, Чингэлтэй дүүрэг, 4-р хороо, Нийслэлийн засаг захиргааны 4-р байр, 502 тоот

Зорилго, зорилт

  • Home
  • Зорилго, зорилт

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР

Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар нь нийслэл хотод аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх бодлого зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх, аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийг мэргэжлийн удирдлага, дэмжлэгээр хангах; нийслэл хотыг гадаад дотоодод сурталчлах чиг үүрэг бүхий Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг юм.

АЛСЫН ХАРАА
Албан бизнесийн аялал жуулчлал болон нүүдэлчдийн түүх өв уламжлалыг хадгалсан соёлын үйлдвэрлэл, үйлчилгээ бүхий Монгол Улсын аялал жуулчлалын гол зангилаа байна.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Нийслэл Улаанбаатар хотыг үндэсний онцлог бүхий аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ өндөр хөгжсөн, олон улсад өрсөлдөх чадвартай хот болгон хөгжүүлэхэд оршино.

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛГО

Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газрын стратеги зорилгыг тодорхойлохдоо Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт туссан зорилго, зорилт, нийслэлийн 2021-2024 оны стратеги төлөвлөгөө, “Найрсаг Улаанбаатар-2” арга хэмжээтэй уялдуулан тодорхойлов.

 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТУУД

Стратеги зорилго 1:

Хотын аялал жуулчлалын харилцааг зохицуулах дүрэм, журам, стандартыг баталж, мөрдүүлнэ.

Стратеги зорилго 2:

Улаанбаатар хотын аялал жуулчлалын гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, сурталчилгаа, маркетингийн ажилд инновацийг нэвтрүүлж, цахим аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ.

Стратеги зорилго 3:

Улаанбаатар хотын аялал жуулчлалын бүсчлэлийн дагуу түүх, соёлын дурсгалт газрууд болон аяллын бүтээгдэхүүнийг төрөлжүүлэн хөгжүүлж, эргэлтэд оруулна.

Стратеги зорилго 4:

Салбарын хүний нөөцийг чадавхжуулж, үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.

Стратеги зорилго 5:

Аялагчдын боловсролыг дээшлүүлж, жуулчдын аюулгүй байдлыг хангана.

Стратеги зорилго 6:

Жуулчдад зориулсан олон улсын шинж чанартай урлаг соёл, спортын арга хэмжээг тогтмол зохион байгуулна.

Стратеги зорилго 7:

Албан бизнес болон өвлийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлж, жуулчлалын улирлын хугацааг уртасгана.

НАЙМ. СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛГО БА БҮТЦИЙН УЯЛДАА

Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны А/1059 дүгээр захирамжаар тус газрын бүтэц, орон тооны хязгаарыг 18, үүнээс дарга-1, Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс-7, Бодлогын хэрэгжилтийн хэлтэс-10 гэсэн 2 зохион байгуулалтын нэгжтэй байхаар баталж, Нийслэлийн Засаг даргын 2022 оны А/155 дугаар захирамжаар “Газрын дүрэм”-ийг шинэчлэн баталж үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж байнa.

Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газрын Стратеги зорилгыг хэрэгжүүлэхэд зохион байгуулалтын нэгж тус бүр өөрсдийн чиг үүргийг ханган Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс, Бодлогын хэрэгжилтийн хэлтэс нь нягт уялдаа холбоотой ажиллах бөгөөд Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс “Салбарын хүний нөөцийг чадавхжуулж, үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.” гэсэн 4 дүгээр стратеги зорилгыг удирдан манлайлж ажиллана.

            Бодлогын хэрэгжилтийн хэлтэс нь “Улаанбаатар хотын аялал жуулчлалын гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, сурталчилгаа, маркетингийн ажилд инновацийг нэвтрүүлж, цахим аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ”  гэсэн 2 дугаар стратеги зорилго, “Улаанбаатар хотын аялал жуулчлалын бүсчлэлийн дагуу түүх, соёлын дурсгалт газрууд болон аяллын бүтээгдэхүүнийг төрөлжүүлэн хөгжүүлж, эргэлтэд оруулна” гэсэн 3 дугаар стратеги зорилго,  “Жуулчдад зориулсан олон улсын шинж чанартай урлаг соёл, спортын арга хэмжээг тогтмол зохион байгуулна” гэсэн 6 дугаар стратеги зорилго, “Албан бизнес болон өвлийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлж, жуулчлалын улирлын хугацааг уртасгана” гэсэн 7 дугаар стратеги зорилгыг удирдан манлайлж ажиллана.             Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс, Бодлогын хэрэгжилтийн хэлтэс нь “Хотын аялал жуулчлалын харилцааг зохицуулах дүрэм, журам, стандартыг баталж, мөрдүүлнэ” 1 дүгээр стратеги зорилго”, Аялагчдын боловсролыг дээшлүүлж, жуулчдын аюулгүй байдлыг хангана” гэсэн 5 дугаар стратеги зорилгыг хамтран хэрэгжүүлж, ажиллана.