Албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах 2020 оны төлөвлөгөөний биелэлт

Албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах 2020 оны төлөвлөгөөний биелэлт Reviewed by on . Ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгаа жилийн эцсийн-биелэлтDownload Ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгаа жилийн эцсийн-биелэлтDownload Rating: 0
scroll to top