“Мэдье нэгдье” аянд байгууллага хамт олноороо нэгдэж авлигаас ангид байя.